ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH TELEFONY KONTAKTOWE

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach

tel.  41 200–17-48

od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach od 7:30 do 15:30

 

Dy­żu­ry ca­ło­do­bo­we

  • 41 354 90 34 (gmi­ny: Chmiel­nik, Chę­ci­ny, Pierzch­ni­ca, Mo­ra­wi­ca, Sit­ków­ka No­wi­ny)
  • 41 307 40 68 (gmi­ny: Bie­li­ny, Bo­dzen­tyn, Da­le­szy­ce, Gór­no, Ła­gów*, No­wa Słu­pia, Ra­ków)
  • 41 303 87 77 (gmi­ny: Ło­pusz­no, Ma­słów, Mie­dzia­na Gó­ra, Mniów, Pie­ko­szów, Straw­czyn, Za­gnańsk)

 

*dro­gi po­wia­to­we na te­re­nie gmi­ny Ła­gów utrzy­mu­je Przed­się­bior­stwo Usług Ko­mu­nal­nych Ła­gów sp. z o.o. tel. 606 926 889