Ogłoszenie PZD.N.38.2018

Wy­ko­na­nie, skła­do­wa­nie i za­ła­du­nek na pia­skar­ki mie­szan­ki pia­sko­wo-sol­nej prze­zna­czo­nej do zi­mo­we­go utrzy­ma­nia dróg po­wia­to­wych na te­re­nie po­wia­tu kie­lec­kie­go w se­zo­nie zi­mo­wym 2018/2019 w prze­wi­dy­wa­nej ilo­ści 9250 Mg

Załączniki