Nieprzejezdne drogi na ternie powiatu Kieleckiego

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je ‚że w związ­ku z du­ży­mi opa­da­mi desz­czu wy­stą­pi­ły utrud­nie­nia na dro­gach po­wia­to­wych:
-Dro­ga po­wia­to­wa nr 0383T na od­cin­ku Mo­ra­wi­ca (ul. Gór­ni­cza) -Go­lę­ci­ny -dro­ga nie­prze­jezd­na
-Dro­ga po­wia­to­wa nr 0384T na od­cin­ku Ni­da -Ostrów -dro­ga nie­prze­jezd­na

W sku­tek licz­nym wy­mu­leń i pod­to­pień pro­si­my o za­cho­wa­nie ostroż­no­ści w po­ru­sza­niu się po dro­gach po­wia­to­wych, po­nie­waż lo­kal­nie mo­gą wy­stą­pić utrud­nie­nia na dro­gach.