Wszystkie drogi przejezdne

In­for­mu­je­my, że wszyst­kie dro­gi po ob­fi­tych opa­dach desz­czu są prze­jezd­ne.