Uwaga - Radmice Drugie - Utrudnieniea

Po­wia­to­wy Za­rząd Dróg w Kiel­cach in­for­mu­je, że w dniu 15.11.2016 r. na dro­dze po­wia­to­wej nr 0365T w m. Ra­do­mi­ce Dru­gie wy­stą­pią utrud­nie­nia w ru­chu dro­go­wym. O Godz. 7.30 zo­sta­nie wpro­wa­dzo­ny tym­cza­so­wy za­kaz ru­chu po­le­ga­ją­cy na za­mknię­ciu od­cin­ka dro­gi po­wia­to­wej nr 0365T od km: 8+760 do km: 9+672.
Ob­jazd zo­stał wy­ty­czo­ny po dro­gach po­wia­to­wych nr 0362T i 0353T. Sche­mat ob­jaz­du za­miesz­czo­no po­ni­żej w for­mie gra­ficz­nej.
Miesz­kań­cy z wy­łą­czo­ne­go od­cin­ka dro­gi w ce­lu do­jaz­du do wła­snych po­se­sji mu­szą oka­zać do­ku­ment toż­sa­mo­ści.
Prze­wi­dy­wa­ny ter­min przy­wró­ce­nia sta­łej or­ga­ni­za­cji ru­chu prze­wi­dy­wa­ny jest na dzień 15.11.2016 r. w godz. po­po­łu­dnio­wych.

Pro­si­my o ostroż­ną jaz­dę na dro­dze, oraz do­sto­so­wa­nie się do wy­zna­czo­ne­go ob­jaz­du.